Ének-zene tanári (másoddiplomás képzésű) szak

GYAKORLATI VIZSGA
Felvételi vizsgaidőpont: 2021. június 23-25.
Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft

 

VIZSGAKÖVETELMÉNY (2 ÉS 4 FÉLÉVES KÉPZÉSEN EGYARÁNT):

A vizsgákkal kapcsolatos - a járványhelyzet miatti - aktuális információk (2021. 04. 19.)

A gyakorlati vizsga videófelvételek és írásbeli beszámolók küldésével valósul meg − részei az alábbiak:

ELKÜLDÖTT VIDEÓFELVÉTEL A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBEN:

e-mail: music@btk.elte.hu (a küldés határidejéről a Tanulmányi Hivatal értesíti a jelentkezőket)

Zeneelmélet-szolfézs (max. 20 pont): 8−12 akkordból álló, a klasszikus összhangzattan szabályai
szerint szerkesztett önálló példa zongorázása legalább 2# − 2b előjegyzésű hangnemben; továbbá 1
választott személvény szolmizált vagy abc-s névvel történő éneklése a Bach példatár 2. kötetéből
(szerk.: L. Hegyi Erzsébet).

Zongora vagy egyéb hangszer (max. 20 pont): egy, szabadon választott zongoradarab vagy (ha ez
valamilyen, alapos okból nem megoldható) egy, más hangszerre (nem zongorára) írt mű előadása.

Magánének / népzene (max. 20 pont): Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvéből egy népdal
(több versszak esetében az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, majd elemzése stílus,
sorszerkezet és kadenciák alapján; valamint egy zongorakíséretes műdal előadása (ha nem
megoldható a zongorakíséret, egy újabb népdal éneklése és elemzése a fentebb jelölt módon).

A karvezetés vizsgarész maximális pontszámmal (10 pont) kerül elfogadásra, mivel az adott felvételi
nap összes jelentkezőjének egyidejű megjelenésére jelen körülmények között nincs lehetőség.

ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ AZ ALÁBBI TÉMAKÖRBEN:

Zeneirodalmi tájékozottság (max. 20 pont): a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és
munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások
kiemelésével).

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA:

A vizsgára adható maximális pontszám: 90 pont.
A music@btk.elte.hu e-mail címre küldött levélben tehetik fel a gyakorlati vizsga részeivel (elküldendő
videófelvétel, írásbeli beszámoló) kapcsolatos kérdéseiket.